Softvérový partner pre verejnú správu

V našich tímoch vznikli vyhľadávacie aplikácie, evidenčné systémy, štatistické prehľady ale aj anonymizačné riešenia. Naskočili sme aj na ID-SK, a čo čerpáme z open-source komunity, vraciame v podobe otvorených repozitárov na GitHub.

reference-card
RESS
Elektronizujeme súdne spisy
Vďaka elektronickým súdnym spisom pomáhame občanom vyhľadávať, filtrovať, sťahovať a pristupovať k viac než 7 miliónom spisov a 70 miliónom dokumentov. Systém dokáže prideľovať a odoberať väčšinu prístupov automaticky a o zmenách následne notifikuje používateľov.
reference-card
IS BAI
Chránime osobné údaje
Využívame technológie umelej inteligencie ktoré rozumejú slovenskému jazyku, čím dokážeme identifikovať osobné údaje v rozhodnutiach s úspešnosťou viac ako 90%. Naše riešenie pomáha súdnym pracovníkom v rýchlej kontrole, navigácií a anonymizácií súdnych rozhodnutí.
reference-card
SLOV-LEX
Pomáhame orientovať sa v zákonoch
Vďaka filtrom, našepkávaniu, vzťahom, histórií a rýchlej navigácií, systém slov-lex umožňuje verejnosti nájsť ten správny zákon vo viac než 23 000 predpisoch. Zároveň prostredníctvom systému pomáhame štátnym úradníkom s tvorbou viac ako 5 000 legislatívnych procesov.
reference-card
ESMO
Znižujeme náklady verejnej správe
Podporujeme inteligentné vyhľadávanie v probačných a mediačných prípadoch a zároveň spravujeme systémy pre tvorbu reportov, registre a odosielanie notifikácií. Vďaka elektronickému monitoringu osôb sa niekoľkonásobne znižujú náklady na odsúdených.
reference-card
RESS
Vyhľadávame rýchlo v súdnych rozhodnutiach
Portál Infosúd prináša verejnosti v prehľadnej forme informácie o súdoch, sudcoch, súdnych pojednávaniach a rozhodnutiach, zverejnené zmluvy MS SR a jeho rozpočtových organizácií, informácie o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

K dispozícii je aj vyhľadávanie v slovenčine, fazetové filtrovanie doplnené o mapy, či prehľadové grafy. Pri návrhu tohto systému sme kládli dôraz na rýchlosť vyhľadávania, praktické spresňovanie vyhľadávacích kritérií a kvalitu výsledkov vyhľadávania.

Portál Registre prináša pre poverených pracovníkov MS SR nástroj na správu registrov, ktorých obsah sa publikuje v portáli Infosúd.
reference-card
RESS
Zverejňujeme poverenia k exekúcii
Prívetivá webová aplikácia ponúka širokej verejnosti zverejnené poverenia na vykonanie exekúcie s podporou vyhľadávania a s ohľadom na ochranu osobných údajov. Takýmto spôsobom je možné overiť pravosť a platnosť poverenia na vykonanie exekúcie.
reference-card
RESS
Evidujeme znalecké posudky
Elektronický denník znalca je webová aplikácia, ktorá slúži na kompletnú evidenciu odborných úkonov vykonávaných znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi. Aplikácia ponúka správu znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských úkonov od zadania, cez vypracovanie až po vyúčtovanie a odovzdanie zadávateľovi. Súčasťou aplikácie je nástroj na výkon dohľadu nad týmito prácami zo strany MS SR.
reference-card
RESS
Prinášame štatistické prehľady
Aplikácia Justičné štatistiky prináša interaktívne štatistické prehľady sumarizujúce údaje pre súdy a MSSR. Používateľ tejto aplikácie si môže vybrať z predvolených prehľadov, alebo si v intuitívnom prostredí zvoliť vlastné sledované ukazovatele. Vstup do aplikácie uľahčuje vstupný sprievodca aplikáciou.
reference-card
SLOV-LEX
Importujeme dokumenty Európskej komisie a Súdneho dvora EÚ
Import rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európského súdu pre ľudské práva.

Nástroj v pravidelných intervaloch kontroluje databázu rozhodnutí vydávaných súdnymi orgánmi Súdneho dvora EÚ a Európského súdu pre ľudské práva a importuje novovydané rozhodnutia.

Rozhodnutia a ich prílohy sú indexované a následne sprístupnené na vyhľadávanie.
reference-card
IS BMP MSSR
Otvárame elektronický spis kdekoľvek
Aplikácia Bezpečný mobilný prístup umožňuje sudcom prístup k elektronickým dokumentom súdnych spisov z mobilných zariadení.
reference-card
IDSK
Používame IDSK
Používame jednotný dizajn manuál elektronických služieb, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.
reference-card
OPENSOURCE
Navrhli sme Moqups komponenty v IDSK
Komponenty sú k dispozícií na voľné použitie pri dizajnovaní webu. Viac informácií nájdete na odkaze GitHub.
KONTAKT

Zaujala Vás naša práca? Radi sa s Vami stretneme.

Kontakt